Voorwaarden deelname Fieldlab Cafés

 

Voor het Fieldlab Cafés zijn de volgende voorwaarden voor deelname van toepassing.

Je gaat deelnemen aan een experiment waarin informatie wordt verzameld over het gedrag van bezoekers en medewerkers. Deze informatie wordt verzameld om nieuwe inzichten op te doen die kunnen worden gebruikt om  – als de besmettingscijfers het straks weer toelaten – te kunnen besluiten onder welke voorwaarden cafés weer veilig en verantwoord open mogen. Dit experiment voor cafés is ondersteunend aan – en dus geen voorwaarde – voor heropening.

Wanneer de besmettingscijfers het toelaten, zullen vijf horecalocaties in Utrecht gedurende een aantal 4 dagen open gaan, namelijk van 14 tot en met 17 april 2021.

Kijk voor meer informatie op Rijksoverheid.nl.

Om het risico op besmetting voor iedereen zo klein mogelijk te houden, moeten alle bezoekers zich binnen maximaal 48 uur en minimaal 24 uur voorafgaande aan het cafébezoek laten testen bij de XL Testlocatie van GGD regio Utrecht. Bij aankomst wordt iedereen gecontroleerd of zij een geldig bewijs hebben ontvangen van de GGD om toegang te krijgen tot het café waarvoor zij gereserveerd hebben in het kader van dit experiment. Zonder negatieve testuitslag van de GGD regio Utrecht en dit persoonsgebonden bewijs kan niet worden deelgenomen aan het Fieldlab Cafés. Ook medewerkers en andere personen die aanwezig zijn op locatie moeten zich laten testen.

Bezoekers verklaren door zich aan te melden voor dit experiment bereid te zijn om aan de gestelde voorwaarden te voldoen.

Voorwaarden deelname

Vooraf aan het Cafébezoek
 • De bezoeker meldt zich vooraf aan via de site Fieldlabcafes.nl en volgt de aanwijzingen op die worden gegeven op de website en in de bevestigingsmail.
 • Bij het maken van het tafelplan kan blijken dat de capaciteit in het café op basis van de reserveringssamenstellingen op een bepaald moment onvoldoende is. In dat geval behoudt de horecagelegenheid het recht een reservering eenzijdig te annuleren en worden de betreffende personen hierover zo snel mogelijk na plaatsen van de reservering geïnformeerd.
 • De bezoeker wordt vooraf getest, binnen maximaal 48 uur en minimaal 24 uur voor aanvang van het cafébezoek bij de GGD in Utrecht.
 • De testen zijn gratis en worden alleen afgenomen bij de XL Testlocatie van GGD bij de Jaarbeurs in Utrecht. Voor deelname aan de Fieldlab Cafés kan niet worden getest op andere locaties van de GGD elders in de regio Utrecht of daarbuiten.
 • Na het plaatsen van de reservering ontvangt iedereen een bevestiging met daarin een link, waarmee zij zich kunnen inschrijven voor een testafspraak bij de XL Testlocatie van GGD bij de Jaarbeurs in Utrecht.
 • Is de bezoeker negatief getest, dan ontvangt hij of zij van de GGD regio Utrecht hiervan een bewijs dat bij de ingang van het café waar hij of zij gereserveerd heeft, wordt gecontroleerd. Zonder dit persoonsgebonden bewijs wordt de toegang geweigerd.
 • Bij binnenkomst bij het deelnemende café beantwoordt de bezoeker naar waarheid de triagevragen (gezondheidscheck).
 • Indien de bezoeker één van de vragen van de gezondheidsverklaring met ja beantwoordt, wordt de toegang geweigerd.
 • Iedere bezoeker moet persoonlijk geregistreerd zijn en bereikbaar zijn voor de organisatie en bij de GGD voor Bron- en Contactonderzoek.
 • De bezoeker volgt de aanwijzingen vanuit de organisatie op, zowel aanwijzingen die per mail/app of anderszins gegeven worden voorafgaand aan, tijdens en na afloop van het cafébezoek, als dit aanwijzingen zijn die door vertegenwoordigers van de organisatie persoonlijk gegeven worden.
 • Personen met een pacemaker zijn helaas uitgesloten van deelname, in verband met het gebruik van een elektronisch ‘tracking device’ die van invloed kan zijn op de werking van de pacemaker.
Tijdens het Cafébezoek
 • De bezoeker krijgt een tracking device uitgereikt om bewegingen te registreren
 • De gedragingen van bezoekers kunnen door observatoren anoniem worden vastgelegd. De bezoeker verklaart zich bereid dat deze anonieme gegevens voor analysedoeleinden worden gebruikt.
 • De bezoeker houdt zich aan de RIVM richtlijnen en de coronamaatregelen.
 • De bezoeker verklaart zich akkoord met het feit dat alle verzamelde data anoniem gebruikt worden voor analysedoeleinden ten behoeve van het onderzoek dat onderdeel is van dit Fieldlab Cafés.
Na afloop van het Cafébezoek
 • De bezoeker wordt de mogelijkheid geboden om zich achteraf vrijwillig opnieuw te laten testen, vijf dagen na afloop van het cafébezoek.
 • Ook deze testen zijn gratis en worden afgenomen bij de XL Testlocatie van GGD bij de Jaarbeurs in Utrecht.
 • De informatie voor het inplannen van deze vrijwillige test, wordt na afloop van het cafébezoek gemaild naar de bezoeker.
 • De bezoeker werkt mee aan een enquête: Na het bezoek zal de bezoeker via het opgegeven e-mailadres een link ontvangen naar een enquête met daarin een aantal vragen over het cafébezoek. De antwoorden worden door TNO anoniem verwerkt en is alleen te relateren aan het café, datum en tijdsblok van het bezoek.
Huisregelement

Naast deze voorwaarden gelden de algemene voorwaarden en het huisreglement van de locatie waar de praktijktesten van het Fieldlab Cafés plaatsvinden. Deze zijn op te vragen bij de deelnemende horecagelegenheden.

Aansprakelijkheid

Deelname is geheel op eigen risico en deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van de coronamaatregelen. De organisatie en de deelnemende horecagelegenheden zijn niet aansprakelijk voor eventuele geleden schade of gevolgen van deelname aan deze praktijktesten.

De deelnemer verklaart zich door deelname aan dit experiment akkoord met het feit dat vanuit de praktijktesten van het Fieldlab Cafés geen aansprakelijkheid voortvloeit voor eventuele besmetting met het Covid-19 virus.

Privacy Statement Fieldlab Cafés

1. Wat is fieldlab café's?

Fieldlab Cafés is onderdeel van een onderzoeksprogramma, waarin het Rijk, het bedrijfsleven en de wetenschap samenwerken, om door middel van praktijktesten kennis te vergaren over het coronavirus (COVID-19), de epidemie en de bestrijding daarvan, zodat maatregelen ter bestrijding van de epidemie verbeterd kunnen worden. Fieldlab Cafés is geen formele entiteit maar een informeel samenwerkingsverband, in het leven geroepen door de Horeca Alliantie, Koninklijke Horeca Nederland, gemeente Utrecht, GGD regio Utrecht, TNO en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, ministerie van Volksgezondheid en het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Fieldlab Cafés heeft als doel te onderzoeken in hoeverre mensen zich aan de gestelde (corona)maatregelen houden. Deze kennis wordt gebruikt om te bekijken of en hoe cafés weer veilig en verantwoord open kunnen. Dit experiment is ondersteunend aan – en dus geen voorwaarde voor – heropening.

Door middel van een ministeriële regeling is de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19, die uitvoering geeft aan artikel 58c lid 2 Wet publieke gezondheid, gewijzigd om het veilig en verantwoord organiseren van experimenten mogelijk te maken.

In het kader van het Fieldlab Cafés vinden verwerkingen van persoonsgegevens plaats in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”). In deze privacyverklaring vind je meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens.

2. Hoe worden jouw persoonsgegevens beschermd?

Het onderzoeksprogramma van het Fieldlab Cafés is ontwikkeld op basis van het privacy-by-design-principe. Dit betekent onder meer dat er met gescheiden databases wordt gewerkt en zo min mogelijk persoonsgegevens worden verwerkt en uitgewisseld:

 • Voor de onderzoeksorganisatie is het niet van belang wie je bent.
 • De onderzoeksorganisatie TNO verstrekt geen onderzoeksgegevens aan derden.
 • Een van de veiligheidsmaatregelen is dat je alleen toegang verkrijgt tot de horecalocatie wanneer je negatief getest bent en van de GGD een bewijs van deelnamen hebt ontvangen en deze kunt laten zien bij de ingang. De coronatesten worden uitgevoerd door de GGD regio Utrecht. Testinformatie wordt in het kader van de Fieldlab Cafés niet opgeslagen of (verder) verwerkt. De GGD verstrekt alleen gegevens aan jou en niet aan de onderzoekers, organisatoren of andere partijen.
 • Je kunt ervoor kiezen de CoronaMelder te gebruiken om bron- en contactonderzoek door de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) mogelijk te maken. Dit is geheel vrijwillig. De GGD zal eventueel bron- en contactonderzoek zelfstandig verrichten.

Bij de praktijktestlocaties van de GGD worden verder passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

3. Wie is verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Bij de Fieldlab Cafés Utrecht zijn de volgende partijen betrokken:

Soort partij Wie is deze partij en wat doet deze partij Wat is de juridische rol in de zin van de AVG?
Onderzoeksorganisatie TNO Verwerkingsverantwoordelijke voor het wetenschappelijk onderzoek.
BookDinners Organisatie waar de aanmelding/reservering voor het Fieldlab Cafés wordt geregeld  Verwerkingsverantwoordelijke voor het aanmelden en nazenden van de link t.b.v. de enquête
Horecagelegenheid Het openstellen van de locatie voor de praktijktesten van het Fieldlab Cafés en inventariseren van gegevens voor het bron- en contactonderzoek (BCO) Eigenaar van de horeca gelegenheid
GGD Deelnemers testen en voorzien van een bewijs waarmee toegang verkregen kan worden tot de locatie Verwerkingsverantwoordelijke voor het testen. Meer informatie over verwerkingen van persoonsgegevens in het kader van het testen, vindt u op de website van de GGD.
4. Van wie worden persoonsgegevens verwerkt?

In het kader van het Fieldlab Cafés Utrecht worden persoonsgegevens van de deelnemers verwerkt ten behoeve van de aanmelding en het nazenden van een enquête na het bezoek.

5. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Soort gegevens Wat voor gegevens kunnen dit zijn? Onder wiens verantwoordelijkheid wordt dit verwerkt?
Reserveringsgegevens

Naam, telefoonnummer, e-mailadres, naam horeca gelegenheid, reserveringsdatum en tijd

De reserverings-organisatie (BookDinners) verstrekt deze gegevens aan het betreffende café
Onderzoeksdata Gegevens uit tracking devices. En na het bezoek ontvangt u een link naar enquêtevragen (bijvoorbeeld “Hoe hebt u het dragen van een mondmasker ervaren?”) De onderzoekersorganisatie

Gegevens bron- en

contactonderzoek (BCO)

Naam, telefoonnummer, e-mailadres, datum, tijdstip en naam horeca gelegenheid

Horeca ondernemer en indien nodig worden deze gegevens overgedragen aan de GGD
6. Hoe komen we aan uw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens worden door de bezoekers zelf verstrekt.

7. Voor welk doeleinde hebben we deze gegevens nodig?

Voor het onderzoek en de borging van de veiligheid en beheersbaarheid van het Fieldlab Cafés.

8. Wat is de wettelijke grondslag?

De grondslag is toestemming.

9. Aan wie verstrekken we persoonsgegevens?

In het kader van Fieldlab Cafés worden alleen de opgegeven persoonsgegevens verstrekt van de reserveringstool (Bookdinners) aan het betreffende café. Zie de tabel onder 5.

TNO  verstrekt geanonimiseerde onderzoeksresultaten (geen persoonsgegevens). Deze gegevens zijn niet meer herleidbaar (ook niet indirect) tot een persoon en daarom geen persoonsgegevens.

10. Worden persoonsgegevens doorgegeven aan landen buiten de EER?

In het kader van Fieldlab Cafés worden geen persoonsgegevens doorgegeven naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). In de vragenlijst worden geen persoonsgegevens die herleidbaar zijn naar een individu vastgelegd.

11. Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

De persoonsgegevens voor Bron- en contactonderzoek (BCO) worden maximaal 3 weken bewaard.

12. Wat zijn uw rechten?

Omdat het Fieldlab Cafés gebruik maakt van het reserveringsplatform Bookdinners.nl en er gewerkt wordt met gepseudonimiseerde data, kunt u uw rechten uitoefenen door u te richten tot de reserveringsorganisatie daar waar u zich voor het Fieldlab Cafés heeft geregistreerd en aangemeld.

Recht om uw toestemming in te trekken
Deelname aan Fieldlab Cafés is vrijwillig. U heeft te allen tijde het recht uw toestemming in te trekken zonder opgave van redenen. Er wordt dan gestopt met het verwerken van de persoonsgegevens ten aanzien waarvan u uw toestemming intrekt, tenzij er een andere reden is die tot verwerking verplicht.

Recht op inzage en rectificatie
U kunt vragen of en welke gegevens we van u verwerken. We kunnen u op verzoek inzage geven. Daarnaast kunt u ons ook vragen om gegevens te wijzigen als u deze onjuist of onvolledig vindt.

Recht op gegevenswissing
U kunt vragen om de gegevens die we van u hebben te verwijderen wanneer de persoonsgegevens niet ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of wanneer toestemming is ingetrokken.

Recht op beperking van de verwerking
U hebt het recht een beperking van de verwerking te verzoeken, als u de juistheid van de persoonsgegevens die worden verwerkt, betwist.

Recht op dataportabiliteit
U hebt het recht ons te vragen om de gegevens die we van u hebben te verkrijgen of om ze over te dragen aan een andere partij.

Klachten
Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van het Fieldlab Cafés kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

13. Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan gewijzigd worden. Bij substantiële wijzigingen stellen wij u daarvan op de hoogte.

14. Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met info@fieldlabcafes.nl